מילון למונחי הבנקאות ושוק ההון

 48.00

בדור האחרון התרחב מאוד תחום הבנקאות ושוק ההון והפך לנחלת הכלל. מונחים חדשים רבים לצד המונחים הוותיקים נעשו מטבע עובר לסוחר ומשמשים אנשי מקצוע והדיוטות בשימוש יום-יומי. הורגש אפוא צורך בקביעת מינוח תקני ובהסדרה והאחדה של המונחים בתחום הזה.

לקראת הפעלת שוק המעו”ף בתחילת שנות התשעים של המאה העשרים גבר ביתר שאת הצורך במונחים עבריים מתאימים למכשירים הפיננסיים החדשים. הבורסה פנתה לאקדמיה ללשון העברית, והעיתונאי גבי בשן, זכרו לברכה, התריע ממדורו ״גילוי נאות” בעיתון ״הארץ” על שהאקדמיה מתמהמהת לפעול (לימים היה ג’ בשן חבר ועדת המונחים המקצועית שהוקמה באקדמיה וליווה את פעולתה בדיווחים שוטפים במדורו).

בשנת תשנ”ג (1993) כוננה אפוא האקדמיה את הוועדה למונחי שוק ההון והבנקאות. לצד חברים מן האקדמיה ללשון נרתמו למלאכה בכירים בתחום, ובראשם גדעון להב, שהיה אז יו”ר בנק דיסקונט. מר להב ניווט את עבודת הוועדה בכל שנותיה במסירות, בחכמה וברוח טובה.

בתריסר שנות עבודת הוועדה הוכנו שלושה פרקים של רשימות מונחים, ואלה אוחדו עתה למילון מונחים מקיף.

יושב ראש הוועדה היה, כאמור, גדעון להב. חברי הוועדה מקרב אנשי המקצוע היו: איתן אבניאון, בן-ציון אליאש, יוסי אנג’ל (משנת תשנ”ה), איתן בורשטיין (עד שנת תש”ס), בן-ציון ברלב (עד שנת תשנ”ה), גבי בשן, אשר הלפרין, אבי הראל, רות זקוביץ (משנת תשס”א), לייזה חיימוביץ’ (משנת תשס”ג), יצחק חלמיש, יוסי יגיל (משנת תשנ”ה), יואב להמן (עד שנת תשנ”ו), רות מושקוביץ (משנת תשנ”ז), אריה מינטקביץ (משנת תשנ”ו), עתניאל מרגלית, רפי פרסיץ (משנת תשנ”ז), יוסף שטח, זלמן שיפר (משנת תשנ”ז), דרור שליט (משנת תשנ”ה) וטידה שמיר (משנת תשנ”ח); מטעם האקדמיה ללשון פעלו בוועדה אהרן אמיר (עד שנת תשנ”ח), גבריאל בירנבאום, ראובן מירקין ומנחם צבי קדרי.

מזכיר הוועדה עד שנת תשנ”ט (1999) היה גבריאל בירנבאום. עם סיום עבודתו כמזכיר המדעי של האקדמיה הוא נעשה חבר הוועדה. משנת תש”ס הייתה רבקה שמש מזכירת הוועדה.

כבר בשנת תרצ”ז (1938) פרסם ועד הלשון העברית ״רשימת מלים בתורת הבנקאות”, ובה עשרים ושלושה מונחים. האקדמיה ללשון פרסמה בשנותיה הראשונות כמה רשימות מונחים בתחום זה: מונחי משפט (דיני שטרות, מכס ובלו), תשי”ז; מונחי משפט (דיני חברות), תשי”ח; מונחי החשבונאות, תשכ”א ותשכ”ד. רשימות מונחים אלו היו לנגד עיני הוועדה בדיוניה.

המצע לדיוני הוועדה היה הלקסיקון בן ארבעת הכרכים של איתן אבניאון ״פיננסים ובנקאות מאלף ועד תו” (תל-אביב תשנ”ב). רשימות מונחים נוספות בתחומים שונים העמידו חברי הוועדה יוסי אנג’ל, אשר הלפרין, אבי הראל, רות זקוביץ, יואב להמן, יצחק חלמיש, יוסף שטח, זלמן שיפר ודרור שליט; וכן מרינה ברדה וצבי תדמור.

המונחים נידונו במאה וארבע עשרה ישיבות. כל אחד משלושת חלקי המילון נשלח לעיונם של אנשי מקצוע ושל חברי האקדמיה ללשון כדי שיעירו עליו הערות. לוועדה הגיעו הערות חשובות, והן נידונו בכובד ראש, ורבות מהן הובילו לתיקונים ולשיפורים במילון.

רשימת המונחים של הפרק הראשון אושרה במליאת האקדמיה בישיבתה ביום כ”ט באייר תשנ”ה (29 במאי 1995). בשנת תשנ”ו פורסמה הרשימה במילון למונחי הבנקאות ושוק ההון – פרק ראשון בהוצאת האקדמיה.

רשימת המונחים של החלק השני אושרה במליאת האקדמיה בישיבותיה ביום א’ בשבט תשס”ב (14 בינואר 2002), ביום כ”ז באדר תשס”ב (11 במרץ 2002) וביום ט’ בסיוון תשס”ב (20 במאי 200).

רשימת המונחים של החלק השלישי אושרה במליאת האקדמיה בישיבתה ביום י”ד באייר תשס”ה (23 במאי 2005).

עם איחוד שלושת החלקים למילון מאוחד הובאה רשימה של השלמות ותיקונים לאישור מליאת האקדמיה בישיבתה ביום כ”ד באייר תשס”ו (22 במאי 2006).

תודות

האקדמיה ללשון העברית מודה ליושב ראש הוועדה ולחברי הוועדה על עבודתם הברוכה ועל מסירותם לעבודת הוועדה בכל שלביה.

תודת הוועדה נתונה לכל אנשי המקצוע שהואילו לשלוח את הערותיהם: סמדר אלחנני, אהרן בורגנסקי, אשר בלאס, בנימין בנטל, מרינה ברדה, שלמה הכט, אלן הרצברג, שרית וייס, אורי וירצבורגר, רות זקוביץ, גיורא חנוך, יוסי יגיל, אליעזר כרמל, יהושע ליברמן, יורם לנדסקרונר, אריה מלניק, משה מנדלבאום, יעקב עמיהוד, מיקי ערן, ארנון פרי, שוש קמחי, דן שילה, עזרא שעיו, דורותיאה שפר וצבי תדמור; מחברי האקדמיה: שרגא אירמאי, חיים א’ כהן, יעקב מנצור, אמציה פורת ויהודה רצהבי; ומעובדות האקדמיה: אורלי אלבק, רונית גדיש ורחל סליג.

תודתנו שלוחה לבנק דיסקונט, לבנק הפועלים ולבנק לאומי על הסיוע שהעניקו לוועדה בשלבי עבודתה הראשונים, ולבנק דיסקונט על האירוח הנעים של הוועדה ברוב ישיבותיה.

האקדמיה ללשון העברית מודה לאיגוד הבנקים בישראל על החלטתו להפיץ את עותקי המילון [המודפס] בקרב אנשי הבנקים.

* * *

ביום כ”ט באייר התשנ”ה (29 במאי 1995) חתם שר החינוך התרבות והספורט, מר אמנון רובינשטיין, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את המילון למונחי הבנקאות ושוק ההון – פרק ראשון בהוצאת האקדמיה ללשון העברית.

הודעה על כך פורסמה ב״רשומות”, ילקוט הפרסומים 4606, מיום י”ג בטבת התשנ”ה (11  בינואר 1998), עמ’ 1285.

ביום כ”ה בטבת התשס”ד, 19 בינואר 2004 חתמה שרת החינוך התרבות והספורט, הגב’ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את רשימת המונחים בבנקאות ושוק ההון – חלק ב’.

הודעה על כך פורסמה ב״רשומות”, ילקוט הפרסומים 5281, מיום י”ח באדר התשס”ד (11  במארס 2004), עמ’ 2277.

ביום כ”ב באייר התשס”ז, 13 במאי 2007 חתם שר המדע התרבות והספורט, מר גאלב מג’אדלה, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את רשימת המונחים בבנקאות ושוק ההון – פרק שלישי, ועל ההודעה שהאקדמיה אישרה השלמות ותיקונים למילון.

הודעה על כך פורסמה ב״רשומות”, ילקוט הפרסומים 5764, מיום י’ בשבט תשס”ח (17  בינואר  2008), עמ’ 1439.

המילון יצא לאור בהוצאת האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תשס”ז – 2006.

מק"ט: 44005 קטגוריה: