לשוננו לעם מ–מא, קובץ לשנת הלשון

 38.00

לתוכן העניינים

הקובץ שלפנינו כולל ארבעים ושבע סקירות על מגוון נושאים, שנכתבו במיוחד לתלמידי בתי הספר ולשוחרי הלשון העברית לקראת שנת הלשון העברית המתקרבת לסיומה. כל הסקירות נועדו לצאת כעלונים שבועיים במרוצת התש”ן. בשל סיבות שונות נתפרסמו רק שלושים ושניים עלונים (למעשה, שלושים ושלושה, הרשימה המקפת על העברית המדוברת נתפצלה בשעתה לשני עלונים).

מתחילה הייתה כוונה לסקור כשבעים נושאים מששת התחומים הכלולים בקובץ; ביקשנו להעמיד ספר מבוא מקיף ביותר לתולדות העברית ולפרקים בדקדוקהּ ובמילונהּ, שישרת את חובבי הלשון העברית בני גילים שונים; לצורך כך חשבנו לפרוש את המפעל על פני שנתיים. אלא שהדבר לא נסתייע. לצערנו, מלומדים לא מעטים שפנינו אליהם והתכוונו לכתוב עלונים לא הצליחו לעמוד בלוח הזמנים; דבר זה ודאי קיפח את שלמותה של האסופה; די להציץ במדור השני (המסורה וספרות הדקדוק) כדי לראות שנושאים חשובים לא נכללו בו. גם במדור השישי (העברית ולשונות אחרות) ניכר החסר, כגון הרשימות ״על יחסי העברית והארמית במרוצת הדורות” ו״על המרכיב העברי ביידיש” שמקומן נפקד מן הקוב.

אבל גם בחומר הכלול כאן מצוי מבחר מקיף ביותר – ולפענ”ד גם מועיל מאוד – לקוראי ״לשוננו לעם”. יעידו על כך המדור הראשון (תולדות ה לשון חטיבותיה ומסורותיה) והמדור החמישי (העברית החדשה והחיה) הפורשים יריעה רחבה ומרובת פנים של נושאים. פה ופה יש פרק בלשון שהוצג בשתי רשימות מזוויות שונות. ואף זאת, המדור החמישי מראה עד כמה גבר העניין בעברית החדשה ובלשון המדוברת ועד כמה נסתעף מחקרן. לתועלת הקוראים יש מחברים שהוסיפו בפרסום הזה רשימה ביבליוגרפית קצרה לכל המבקש להרחיב את ידיעותיו.

ארבעים וארבע שנה יצא ״לשוננו לעם” (מחזורים א–לט, בשנים תש”ה–תשמ”ח) במתכונתו הישנה. תחילה בעריכתם של א’ אברונים, מ’ אזרחי וי’ פרץ (קונטרסים א–ו). החל בקונטרס האחד עשר נתמנו ע’ איתן ומ’ מדן לעורכיו: קונטרסים יא (תש”י) – שפט–שצ (תשמ”ח). החל בשנת התשנ”א הוא משנה את צורתו ואת מבנהו ויופיע בחמש חוברות מורחבות לשנה. קובץ זה משמש חוליית מעבר בין הסדרה הראשונה לסדרה החדשה.

מק"ט: 43406 קטגוריה: